ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าธรรมเนียมการเช่าใช้จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทได้กำหนด

2. หากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ สูญหาย,ถูกขโมย หรือเสียหาย ค่าชดเชยจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

2.1 กรณีมีซื้อประกันเครื่องไว้ จะคิดค่าเสียหายจำนวน 2,000 บาท  (คิด 50% ของ มูลค่าราคาเครื่อง)

2.2 กรณีไม่ได้ซื้อประกัน  จะคิดค่าเสียหายเต็มจำนวน  4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกออเดอร์:

สำหรับการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่คิดค่าปรับ หากท่านได้ทำการแจ้งก่อนล่วงหน้ามากกว่า 5 วัน ก่อนวันเริ่มเช่า

1. กรณีแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3  วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ 1 วันเท่านั้น

2. กรณีแจ้งยกเลิกต่ำกว่า 3 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ท่านได้ชำระมา

**  อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งไป-กลับเพิ่มเติม (หากมี)

 การส่งคืนเครื่อง

จะต้องทำการส่งคืนเครื่องให้แก่บริษัท ภายในไม่เกิน 5 วัน นับจาก หมดวันการใช้งาน หรือ เดินทางกลับถึงประเทศไทย

1. หากคืนล่าช้าเกิน 5 วัน ทางบริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าปรับจากผู้เช่า เป็นเงิน 500 บาท

2. หากคืนล่าช้าเกิน 10 วัน ทางบริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าปรับจากผู้เช่า เป็นเงิน 1,000  บาท

3. หากคืนล่าช้า 1 เดือน  ทางบริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าปรับจากผู้เช่า เป็นเงิน 3,000  บาท

 ****  เมื่อผู้ใช้ได้ใช้ข้อมูลครบตามกำหนดต่อวันตามตารางข้างต้นแล้ว อินเตอร์เนตจะลดความเร็วลงเหลือ 256 Kbps. */**แต่ในกรณีทิ่อินเตอร์เน็ตโดนจำกัดการใช้งาน อาจเป็นเพราะ เหตุผลด้านการบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศนั้นๆ โดยเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของไฟล์นั้นๆ และเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการเครือข่าย ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีการโดนจำกัดการใช้งาน หรือยกเลิกการใช้งานโดยผู้ให้บริการและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

  • หากมีการใช้งานด้วยเจตนาร้าย หรือ เป็นการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่บริษัทแนะนำ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่เหลือในระหว่างการเดินทางหรือในกรณีที่เกิดความพิพาททางกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  • หากผู้ใช้งานพบปัญหาการใช้งานและไม่ได้ดำเนินการติดต่อมายังเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานแก้ไข จะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าเช่าคืนหรือการรับผิดชอบใดๆจากบริษัทได้

  • บริษัทมีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้นหากเกิดกรณีขัดข้องในการใช้อุปกรณ์ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบหากไม่พบความผิดปกติใดๆ ทางบริษัทจะไม่ทำการคืนเงินค่าเช่าบริการ

  • หากเกิดความเสียหายกับสินค้าจะมีค่าปรับตามตารางค่าปรับความเสียหายที่แจ้งไว้ในข้อสัญญาใช้บริการ